Commissioned works

http://thebookshowup.com/files/dimgs/thumb_0x200_8_78_425.png
100 Films 100 Posters - 전주국제영화제
http://thebookshowup.com/files/dimgs/thumb_0x200_8_77_422.jpg
작은 공간, 브랜딩하기
http://thebookshowup.com/files/dimgs/thumb_0x200_8_76_398.png
CA Magazine #247
http://thebookshowup.com/files/dimgs/thumb_0x200_8_75_392.png
CA Magazine #246
http://thebookshowup.com/files/dimgs/thumb_0x200_8_74_381.jpg
CA Magazine #245
http://thebookshowup.com/files/dimgs/thumb_0x200_8_69_332.jpg
UAL Art Bazaar t-shirt
http://thebookshowup.com/files/dimgs/thumb_0x200_8_68_331.jpg
UAL Art Bazaar poster
http://thebookshowup.com/files/dimgs/thumb_0x200_8_66_327.jpg
WOO Flag 여성 디자이너 정책 연구모임
http://thebookshowup.com/files/dimgs/thumb_0x200_8_64_324.jpg
12th ACP Homecoming Lecture Concert
http://thebookshowup.com/files/dimgs/thumb_0x200_8_70_336.jpg
Museum Zoo
http://thebookshowup.com/files/dimgs/thumb_0x200_8_61_313.jpg
Ugly As Art 전시 작가 정보
http://thebookshowup.com/files/dimgs/thumb_0x200_8_60_284.png
Ugly As Art 전시 보도자료
http://thebookshowup.com/files/dimgs/thumb_0x200_8_54_266.png
Roma Drawing Book
http://thebookshowup.com/files/dimgs/thumb_0x200_8_57_276.png
Noise Lines 김수정 개인전 도록
http://thebookshowup.com/files/dimgs/thumb_0x200_8_55_269.png
Come Cannibalise Us Why Don't You?
http://thebookshowup.com/files/dimgs/thumb_0x200_8_67_329.jpg
UAL 동문전시 공모 포스터
http://thebookshowup.com/files/dimgs/thumb_0x200_8_40_237.png
Exhibition Invitations
http://thebookshowup.com/files/dimgs/thumb_0x200_8_59_282.png
문화-뇌다이나믹스 초학제연구센터 리플렛
http://thebookshowup.com/files/dimgs/thumb_0x200_8_52_244.png
Magazine d
http://thebookshowup.com/files/dimgs/thumb_0x200_8_53_262.png
Note d
http://thebookshowup.com/files/dimgs/thumb_0x200_8_39_242.png
UAL Pub Night Poster
http://thebookshowup.com/files/dimgs/thumb_0x200_8_58_278.png
김민범 개인전 포스터
http://thebookshowup.com/files/dimgs/thumb_0x200_8_21_109.jpg
Harper Collins book cover